พิธีสวนสนาม วันสถาปนายุวกาชาด ปี 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ สารแสน และนางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษา นายนิวัติ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลรายงาน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้

“หม่อมฉัน นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในนามเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ มาทรงเป็นประธาน ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันนี้

กิจการยุวกาชาด ได้รับการสถาปนาขึ้น โดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 ในปีนี้นับเป็นปีที่ 98 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้สมาชิกยุวกาชาด มีอุดมคติในศานติสุข มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น ตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมพลศึกษา และเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ดังนี้ เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า และความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชา  สมาชิกยุวกาชาด  และบุคลากรทางด้านยุวกาชาด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานในส่วนกลาง มีคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาสายุวกาชาด เข้าร่วมงานจำนวน 10,000 คน  โดยมีกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2563 ได้แก่ พิธีสงฆ์ การประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์เพื่อจัดนิทรรศการ การประกวดการเดินสวนสนาม การประกวดคหกรรม การประกวดวาดภาพ การแข่งขันปฐมพยาบาล การแข่งขันตอบปัญหายุวกาชาด กิจกรรมพิเศษยุวกาชาด กิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด และการแสดงกลางแจ้ง ณ สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ

ในโอกาสนี้ หม่อมฉันขอประทานพระอนุญาตเบิก นายธีรพงษ์ สารแสน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้อ่านรายนามผู้เข้ารับโล่ยุวกาชาดดีเด่น และอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จำนวน 27 ราย และเบิกนายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด จากนั้นขอประทานพระดำรัสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด รวมทั้งผู้ร่วมงานทุกคน และทอดพระเนตรการแสดงกลางแจ้ง เป็นลำดับต่อไป กระหม่อม”

ในการนี้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานพระดำรัสตอนหนึ่งว่า

“ข้าพเจ้าได้รับทราบจากรายงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงการจัดงานและกิจกรรมหลากหลาย ที่จัดขึ้นตามเจตนารมณ์ของยุวกาชาด จึงขอแสดงความชื่นชมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคณะกรรมการ ผู้บังคับบัญชา ผู้เป็นยุวกาชาด ตลอดจนบุคลากรทางยุวกาชาดจากทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมกันจัดงาน ทำกิจกรรม และมาร่วมพิธีในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน โล่ยุวกาชาดดีเด่น และอาสายุวกาชาดดีเด่นทุกคน ที่ได้ทำตนเป็นผู้นำที่ดีของเยาวชนไทย

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จัดให้มีขึ้นในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย นับเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้เป็นยุวกาชาดจะได้มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ผู้ทรงก่อตั้งยุวกาชาดไทย แล้วพร้อมจิตพร้อมใจกันเปล่งวาจาให้คำมั่นสัญญาในการกล่าวคำปฏิญาณตน อีกทั้งแสดงความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะในการเดินสวนสนาม หวังว่าผู้เป็นยุวกาชาดทุกคนจะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับ ในการทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยปีนี้ ไปปรับใช้พัฒนาตน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำประโยชน์แก่สังคมและชาติบ้านเมืองต่อไป

ในนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้เป็นยุวกาชาด และผู้มาชุมนุมในพิธีนี้ทุกคน จงมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมปรารถนาโดยทั่วกัน”

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/1/2563