พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

 MOU Korea 3 9 2562

              
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพล
ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ Ms. Yoo Eun-hae
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี
ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาภาษาเกาหลีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ

ห่งสาธารณรัฐเกาหลี
(Memorandum of Understanding between the Ministry of Education of the
Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of the Republic of
Korea on Cooperation in the Field of Korean Language Education) โดยมี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายมุน แช-อิน
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี
ซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว

MOU Korea1 3 9 2562

               
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในสถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของไทย
อาทิ การฝึกอบรมครูสอนภาษาเกาหลีชาวไทย การพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลี
ตำราเรียนและสื่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอนภาษาเกาหลี
การจัดส่งครูชาวเกาหลีมาสอนในโรงเรียนของไทย
รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
เป็นต้น ซึ่งการลงนาม MOU ดังกล่าว
จะช่วยให้การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยที่มีผู้เรียนประมาณสี่หมื่นคนให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของไทยด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทย-เกาหลีใต้
ซึ่งถือเป็นประเทศ
คู่ค้าในลำดับสำคัญ อีกทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นรวมถึงความเข้าใจอันดีของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไป

MOU Korea2 3 9 2562
**********************************************

กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
เครดิตภาพโดย : สำนักงานรัฐมนตรี
3 กันยายน 2562