พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ข่าว ศธ.360 องศา 26 มกราคม 2558

 

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

 

                นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ ครูแสนดี มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

                เนื่องจาก มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญในการยกย่องเชิดชูและยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ จึงจัดโครงการ “ครูแสนดี”ขึ้นเพื่อสรรหาและคัดเลือกครูผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ของนักเรียน และเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ จึงได้คัดเลือกครูแสนดีของศิษย์จาก โรงเรียนมัธยมศึกษา๓๔๙แห่งและได้ครูแสนดีจำนวน๕๕๓คนเข้ารับเกียรตอบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครูที่อุทิศการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของครูอย่างแท้จริง นอกจากนี้ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ครูที่ดีมิใช่จะมีหน้าที่เพียงการสอน อย่างเดียว แต่ครูที่ดีต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมีมาตรฐานการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานตามระเบียบจรรยาบรรณและให้ความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการปลูกฝังด้านคุณธรรมแก่ศิษย์จนสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและรู้จักตอบแทนสังคมกตัญญูต่อแผ่นดินและชาติบ้านเมืองรักสถาบันรักองค์กรครูจึงต้องคอยสอดแทรกปลูกจิตสำนึกเหล่านี้ให้ศิษย์ตลอดเวลาอีกด้วย

ธเนศ/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>