พิธีพระราชทานรางวัล

พิธีพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปี 2558


จังหวัดปัตตานี – พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี พระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล ตลอดจนข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงานในพิธีพระราชทานรางวัล ดังนี้

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละลองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู  และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาเฝ้าทูลละทองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้า นำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2558 ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงาน พอสังเขปดังนี้

“นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิม ต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียน จึงได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์  เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยไม่เสียดอกเบี้ย จัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้สร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยได้คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลให้ทุกส่วนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2558 จำนวน 28 รางวัล พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อปวงข้าพระพุทธเจ้าจักได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”


จากนั้น นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2558 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจำนวน 28 รางวัล ดังต่อไปนี้

• รางวัลประเภทโรงเรียน จำนวน 5 รางวัล คือ โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา, โรงเรียนพัฒนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี
• รางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 รางวัล

• รางวัลประเภทครู จำนวน 12 รางวัล
รางวัลประเภทนักเรียน จำนวน 6 รางวัล


ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความว่า

“กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามนั้น เป็นบุคคลสำคัญและมีเกียรติ ด้วยเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสลามิกชน ให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษา ทั้งในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตให้ถูกตรงตามบทบัญญัติแห่งศาสนา

ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นรากฐานในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่เยาวชน ด้วยการให้การศึกษาที่ดีที่ครบถ้วน ทั้งด้านวิชาสามัญ และวิชาศาสนา หน้าที่ดูแลและแนะนำสั่งสอนอิสลามิกบริษัท และหน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคคลที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนและการศึกษาที่ดีพร้อมทั้งหลักวิชาและหลักธรรม ย่อมสามารถดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพ สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้แท้จริง

ดังนั้น ผู้นำศาสนาก็ดี ผู้บริหารโรงเรียนก็ดี จึงควรจะได้ภูมิใจในผลงานที่ได้ปฏิบัติมา และร่วมมือสนับสนุนกันและกันให้ยิ่งใกล้ชิด งานทุกอย่างในหน้าที่จักได้ดำเนินรุดหน้า และอำนวยประโยชน์ในการสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้บรรลุตามเป้าหมายโดยสมบูรณ์”


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพในพระราชพิธี: สช.
14/11/2559