พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ พร้อมด้วย ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้า นายจาตุรนต์ ฉายแสง ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นขัาราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะรัฐมนตรีไดัเห็นชอบให้ทุกส่วนราชการ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ขัาราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงาน ที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน สังคมและประเทศชาติ โดยอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ขัาราชการพลเรือนมาใส่กระหม่อม เป็นแนวประพฤติปฏิบัติ และมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดี ถวายเป็น พระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดมา “โดยในช่วงเวลามหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กระทรวงศึกษาธิการไดัจัดใหัมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นขัาราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นประเพณีทุกปี เพื่อร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ตั้งใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

   ปกรณ์/ข่าว, ศุภชัย/ภาพ