พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เปิดโครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ระยะที่ 1 กิจกรรม หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร


          วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ระยะที่ 1 กิจกรรม หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงานในพิธี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ กล่าวแนะนำความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ผอ.สพป.กทม.) นางจันทนา ทองศรีงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ผู้บริหารระดับสูงจากสำนักที่เกี่ยวข้อง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร (ผกก.1 บก.จร.) ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนจากบริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจากบริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด ผู้แทนจากบริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจากบริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด รวมทั้งครูและนักเรียนโรงเรียนพญาไท เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ตามที่มีโอกาสได้ร่วมคณะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย และรถไฟฟ้าความเร็วสูง JR โดยได้มีการพูดคุยกันถึงนวัตกรรมความปลอดภัยภาคขนส่ง จึงคิดว่าหากมีเทคโนโลยีหรือความรู้ในส่วนนี้เข้ามาถ่ายทอดในประเทศไทยจะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น จึงมีการประสานความร่วมมือกันเรื่อยมา          ทั้งนี้ต่อมาได้มีการประชุมหารือโครงการ “ปลูกความรู้ สู่เยาวชนไทย สร้างวินัยจราจร” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ บริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำหลักสูตรการฝึกนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนนของญี่ปุ่นมาให้ความรู้ ฝึกทักษะ และสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนช่วงวัย 6-8 ปี โดยพัฒนาต่อยอดมาเป็น โครงการ “กรกฎาคม เดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ระยะที่ 1 กิจกรรม หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ 2 ประเทศได้ทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกัน          ทางด้าน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ นี้ เป็นโครงการฯ ที่ สพฐ. ร่วมกับ บริษัท ไทย ยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิส จำกัด บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้น โดยมีความประสงค์จะทำให้เดือนกรกฎาคม เป็นเดือนแห่งความปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ซึ่งจะมีการรณรงค์ด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน โดยจะมีการจัดทำคู่มือหลักสูตรการฝึกนักเรียนด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะขยายผลไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้ครูนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน          ทั้งนี้ สพฐ. ได้ประชุมหารือการดำเนินงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดอมรินทราราม โรงเรียนวัดเจ้ามูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย และโรงเรียนวัดด่าน จัดกิจกรรม “หนูน้อยปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 “หนูน้อยเอาตัวรอดอย่างไร เมื่อติดอยู่ในรถ” ฐานที่ 2 “หนูน้อยทำความรู้จักจุดบอดของรถ” ฐานที่ 3 “เช็คความปลอดภัย ก่อนหนูน้อยลงจากรถ” และฐานที่ 4 “หนูน้อยข้ามถนนปลอดภัย ง่ายนิดเดียว” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ จากภาคเอกชน 4 บริษัท ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ,บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัท ยามาโตะ อุนยู ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอวิส จำกัด          “จุดเน้นของ สพฐ. ในการดำเนินโครงการนี้ สิ่งสำคัญคือมาตรการรักษาความปลอดภัย กรอบความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน มีความต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นปลูกฝังวินัยให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัย เพราะการสร้างวินัยที่ดีจะทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้ ซึ่งทาง สพฐ. จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยกำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและโรงเรียนทั่วประเทศ ให้ดูแลกวดขันความปลอดภัยของเด็กนักเรียน และติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
ที่มา : สพฐ.