พลังสตรีไทย พลังสามัคคี ...สู่สากล

ข่าว ศธ.360 องศา 06 สิงหาคม 2557

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สตรีไทยดีเด่น ประเภทผู้บริหารสตรี ในวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี

                สำหรับการจัดงาน วันสตรีไทยและพิธีเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น จัดขึ้นเพื่อเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สตรีไทย ผสานใจรักสามัคคีพร้อมก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมสู่ระดับสากล โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงานวันสตรีไทย โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของ พลังสตรีไทย พลังสามัคคี...สู่สากลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรของพระองค์ เนื่องในวันสตรีไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

                สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้วันที่ ๑ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทย เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา และพระราชทานให้ ดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำงาน และเมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับหน้าที่ของสตรีไทย โดยขอให้มุ่งเน้นหน้าที่หลัก ๔ ประการ คือ ๑.พึงทำหน้าที่ แม่ ให้สมบูรณ์ ๒.พึงทำหน้าที่ของ แม่บ้าน ให้ดี ๓.พึง รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย มีความนุ่มนวล อ่อนโยน สุภาพ เมตตา และยิ้มแย้มแจ่มใส และ ๔.พึง ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ช่วยรักษา และเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นต่อไป

อุษา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป

>