พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ข้อมูลกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 15/02/2021

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

Top