พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฎหมาย 01/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

Top