พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04288/ว 199 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563ลงวันที่

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 1268/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ 1113/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 161/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 92/2563

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020
Top