พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ และการยื่นคำขอ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครอง ซึ่งมีเด็กที่มีอายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่

ข้อมูลกฏเกณฑ์ 12/10/2020

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

Top