พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฏเกณฑ์

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

คำสั่งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ 2/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 96/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย 12/10/2020
Top