พระราชทานรางวัล

จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการพระราชทานรางวัลแก่คณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนจำนวนมาก ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานในพิธีพระราชทานรางวัล ดังนี้


ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบฝ่าละลองพระบาท


ข้าพระพุทธเจ้า นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล และข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาเฝ้าทูลละทองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้า นำคณะผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2556 ในวันนี้


ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลถวายรายงานของการดำเนินงาน พอสังเขปดังนี้


นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 เป็นต้นมา กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งขณะนั้นยังคงสภาพเป็นปอเนาะแบบดั้งเดิม ต่อมาเมื่อแปรสภาพเป็นโรงเรียน จึงได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และอุดหนุนทั้งด้านวิชาการ อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยไม่เสียดอกเบี้ย การจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น


นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้สร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยได้คัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนมีขวัญกำลังใจ และได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว


ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 26 รางวัล พร้อมทั้งขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อปวงข้าพระพุทธเจ้าจักได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติสืบต่อไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”


จากนั้น นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2556 เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลจำนวน 26 รางวัล ดังต่อไปนี้
  • รางวัลประเภทโรงเรียน จำนวน 5 รางวัล


โรงเรียนมาอาฮัด ดารุสสลาม จังหวัดยะลา


โรงเรียนคอยรียะห์วิทยา จังหวัดยะลา


โรงเรียนฮาซานียะห์ จังหวัดนราธิวาส


โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส


โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา
  • รางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5 รางวัล


นายเซ็ง มะลี โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา จังหวัดปัตตานี


นายวีระ เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอิสมา อีลียะห์ มูลนิธิ จังหวัดตรัง


นางสาวอานิตา มนูญดาหวี โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล


นางสาวซากีย๊ะ อาบู โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา


นางสาวอามีเนาะ บีรู โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม จังหวัดปัตตานี
  • รางวัลประเภทครู จำนวน 10 รางวัล


นายอับดุลดาชิ บือแน โรงเรียนอะห์มาดี วิทยามูลนิธิ จังหวัดปัตตานี


นายนิรันดร์ อาดำ โรงเรียนมาอาฮัด ดารุสสลาม จังหวัดยะลา


นางสาวสุกัญญา บัวนาค โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา


นางสาวสะกุไร ไชยหลี โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา


นางสาวนูดอัลวานี มอลอ โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา


นายอับดุลมันเดช สามะ โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส


นายไฟซอล หลำหม๊ะ โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา


นายดอสะ มะสาและ โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา จังหวัดยะลา


นายอะหมัด บาฮะคีรี โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา


นายอัสมิน โตะหะมะ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จังหวัดปัตตานี
  • รางวัลประเภทนักเรียน จำนวน 6 รางวัล


เด็กหญิงโรสนา หัสตำ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา จังหวัดสงขลา


เด็กหญิงฟิตรีญา ตุหวันร่าเหม โรงเรียนตัสดีกียะห์ จังหวัดสงขลา


เด็กชายมูฮำหมัดหาเร็น อีแต โรงเรียนดารุสสาลาม จังหวัดนราธิวาส


นางสาวโรสมีนา เหล๊าะ โรงเรียนอัล มูตาวัสษิเต๊าะห์ จังหวัดสงขลา


นายฟารีด ดามาเร๊าะ โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู จังหวัดยะลา


นางสาวนุตฮูดา บูนำ โรงเรียนดารุล มาอาเรฟ มูลนิธิ จังหวัดสตูล


ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ ความว่า


“งานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น มีความสำคัญมาก เพราะเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่ชีวิตคน ซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศ บุคคลใดได้รับการศึกษาอบรม ทั้งในด้านวิชาสามัญและวิชาศาสนาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนมีผู้คอยให้คำแนะนำสั่งสอน ทั้งในด้านหลักธรรม และการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีโดยตลอด บุคคลนั้นย่อมมีพื้นฐานกว้างขวางหนักแน่น ที่จะเกื้อกูลให้สามารถสร้างความผาสุก มั่นคงให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์


ท่านทั้งหลายผู้ทำหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลมิกบริษัท และให้การศึกษาอบรมเยาวชน จึงนับเป็นผู้ทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้และผลของงานที่ทำ ก็คือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง


หวังว่าทุกท่านจะได้ภูมิใจยินดีในภารกิจที่ได้ปฏิบัติมา แล้วตั้งใจพยายามปรับปรุงพัฒนางานให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น เพื่อปลูกฝังสร้างเสริมบุคคลให้ถึงพร้อม ด้วยความรู้และความดี เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมผู้สามารถสร้างสรรค์ความสุขและความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนสืบไป”


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

12/8/2557