พระราชกฤษฎีกา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2543

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ
และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2549

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2547

พระราชกฤษฎีกา
18 มิ.ย. 2562
Top