ข้อมูลกฎหมาย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับอัพเดท)

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ข้อมูลกฎหมาย 12/10/2020

ข้อมูลกฎเกณฑ์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

ข้อมูลการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมาย (อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล)

>