พบปะ กศน.-สช. ส่วนกลาง

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 9.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมสำนักงาน กศน. และ สช. เพื่อต้องการพบปะและมาดูความเป็นอยู่ของผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่กำกับและดูแล พร้อมรวบรวมประเด็นปัญหา ข้อติดขัด และความต้องการ เพื่อนำเสนอฝ่ายนโยบายให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบตามความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะเป็นการพัฒนางานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา โดยได้เน้นย้ำอยู่เสมอว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการบูรณาการการทำงานร่วมกัน พร้อมจัดหลักสูตรให้มีความทันสมัย ปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ ส่วนในเรื่องของภาษาอังกฤษเน้นให้สามารถสื่อสารได้ดี ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นให้มีการส่งเสริมเรียนรู้ควบคู่กันไป

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีทั้ง 3 ท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านการศึกษาของประเทศร่วมกัน และโดยส่วนตัวก็มีความรู้สึกยินดี ที่ได้มาช่วยกำกับดูแลและมีโอกาสร่วมทำงานกับชาว กศน. และการศึกษาเอกชนทุกคน ซึ่งจากการเยี่ยมชมทั้ง 2 หน่วยงาน ถือว่าดำเนินการได้เป็นอย่างดี ขอชื่นชมทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันและทำให้ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานระดับประเทศและระดับนานาชาติ รู้หนังสือเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เป็นการสร้างงานและรายได้ในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ นำมาซึ่งความสุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้ประเทศมีกำลังคนที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย สำหรับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอเพื่อพัฒนางานต่าง ๆ มีความยินดีรับฟังและพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ขอให้รวบรวมเสนอขึ้นมาอย่างเป็นระบบ เพื่อฝ่ายนโยบายจะได้พิจารณาในภาพรวม พร้อมหาทางช่วยสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตามความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ “สำนักงาน กศน.” (Office of the Non-Formal and Informal Education : ONIE) ดำเนินงานภายใต้ปรัชญา “สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อเติมเต็มการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ให้แก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ”

โดยมีหน้าที่ในการจัดทำแผนแม่บทการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กด้อยโอกาส คนไทยในต่างประเทศ และกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายเร่งด่วน) จัด ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งจัดทำมาตรฐานการศึกษา พัฒนาหลักสูตร รูปแบบ สื่อ กระบวนการเรียนการสอน วัดและประเมินผล และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ มีข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงาน ได้แก่ ในเรื่องของสถานภาพยังไม่เป็นนิติบุคคล ทำให้ขาดความคล่องตัว งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติตามนโยบาย และขาดงบประมาณด้านการนิเทศติดตามในพื้นที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่ 49 ศูนย์การเรียนใน 23 ประเทศทั่วโลก

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ “สช.” (Office of the Private Education Commission : OPEC) ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้และทักษะที่จำเป็น เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน”

โดยมีหน้าที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพ ตามเป้าหมายการพัฒนาคนของประเทศ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนความต้องการจำเป็นที่แตกต่างกัน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีคุณภาพและแข่งขันได้ และพัฒนาการบริหารราชการของสำนักงานให้มีศักยภาพสูงและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา

ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร เพื่อตอบสนองการจัดการศึกษาเอกชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ บุคลากรส่วนกลาง รองรับสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพฯ กว่า 300 แห่ง, ศึกษานิเทศก์ใน สช.จังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนกลาง, ครูสายการสอนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ตลอดจนอาคารสถานที่สำหรับหน่วยงานของ สช.ในส่วนกลางซึ่งยังกระจายกันอยู่  

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/8/2562