ผ้าพระกฐินพระราชทาน

วัดอาวุธวิกสิตารามนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 โดยมีนางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ   นายมานะ คงวุฒิปัญญา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้รมว.ศธ.กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ดังนี้


นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (ว่า 3 จบ)


ผ้าพระกฐินทานกับผ้าอานิสงสบริวารทั้งปวงนี้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
กอปรด้วยพระราชศรัทธา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้กระทรวงศึกษาธิการ
น้อมนำมาถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาสในอาวาสวิหารนี้
ขอพระสงฆ์จงรับผ้าพระกฐินทานนี้ กระทำกฐินัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น เทอญ”


ในการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงินจำนวน 1,515,350 บาท เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้อยู่สืบต่อไป


ภายหลังพิธีถวายผ้าพระกฐิน รมว.ศธ.ได้ปลูกต้นกันเกรา และให้อาหารปลา บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวัดอาวุธวิกสิตาราม


นพรัตน์  สบายกาญจน์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
5/11/2556