ผู้แทนสช.เป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ออสเตรเลีย)

 

          ดร.ทวีศักดิ์  อำลา ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียน (ผอ.กท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกันระหว่าง โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทิม) กับมหาวิทยาลัยกริฟฟิทธ์ (Griffith University) โดยมี Ms.Susan Kahwati, Senior Trade and Investment Commissioner, Minister-Counselor (Commercial) จาก สำนักงานการพาณิชย์ และการลงทุนออสเตรเลีย ประเทศไทย นายกงกฤช  หิรัญกิจ ประธานไอทิม Mr.Jamie Palmer (เจมี่ พาล์มเมอร์) Regional Marketing Manager มหาวิทยาลัยกริฟฟิทธ์ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ

 

 

          ดร.ทวีศักดิ์  อำลา ผอ.กท.สช. กล่าวว่า สช.ศธ. มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และส่งเสริมโรงเรียนเอกชนของประเทศในสายวิชาชีพให้มีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมภาคบริการและการท่องเที่ยว ที่เน้นให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันกับต่างชาติเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีนโยบายส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงหลักสูตร และเทียบโอนหน่วยกิตกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาเอกชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวที่มุ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน (Hub for Education)

 

 

          การลงนาม MOU ในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการดำเนินงานตามแผนระยะยาวของประเทศ คือ การเป็นศูนย์กลางการศึกษา ที่การทำงานจำเป็นจะต้องมีพันธมิตรทางการศึกษาเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาต่อไป อีกทั้งยังเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทั้งสองสถาบันได้มาร่วมมือกัน ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน นำไปสู่ความเป็นสากลทั้งในเชิงองค์กรและในระดับบุคลากร และยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาของทั้งสองสถาบันที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ตลอดจนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันอีกด้วย สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของ สช. และ ศธ. ที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป ดร.ทวีศักดิ์  อำลา กล่าว

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน