ผู้แทนประเทศไทยคอมพิวเตอร์โอลิมปิกคว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ที่อาเซอร์ไบจาน


          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่าตามที่ สสวท. ได้ดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2562 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้


          นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์  โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง  เหรียญเงิน


          นายสิรวิชญ์  พงศ์นคินทร์  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  เหรียญทองแดง


          นายพงศพล  พงศาวกุล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญทองแดง


          นายธนภูมิ  เหล่าอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง  ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน          การแข่งขันครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 87 ประเทศ นักเรียนรวม 327 คน


          คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์  ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม  อาจารย์ผนวกเดช  สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  ดร.วชิราวุธ  ธรรมวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  และนางสาวอรทัย  เรืองสมบัติ สสวท. ผู้จัดการทีม


          คณะผู้แทนประเทศไทยจะกลับถึงไทยวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เที่ยวบิน EK 374 เวลา 08.00 น. สสวท. จะมีพิธีรับเวลา 08.30 น. ณ ชั้น 2 ด้านใน ประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ที่มา : สสวท.