ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ

ข่าว ศธ.360 องศา 09 มีนาคม 2560
              นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ Dr. Gwang-Jo Kim Director, UNESCO Bangkok และร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การยูเนสโกวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและแสดงความชื่นชมผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทยในการพัฒนางานการศึกษาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และประเทศไทยมีความยินดีให้ความร่วมมือกับยูเนสโกในการจัดประชุมนานาชาติ และการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชีย –แปซิฟิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น และการจัดสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาคในหัวข้อการจัดการแหล่งมรดกโลกที่เกี่ยวข้องกับศาสนา

อุษา/ข่าว

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.