ผู้บริหารระดับสูง-ศธ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายณรงค์ ดูดิง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

ดร.กมล รอดคล้าย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
>