ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ


          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมยศ แก้วสว่าง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


          โดยมี นายจักรินทร์ บุญเอนก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ดร. รัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตขุขันธ์ ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่บริการ นายก อบต.ศรีตระกูล คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม


          ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ 8 กลุ่มสาระ ตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้ smart farm และเยี่ยมชมนิทรรศการจัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างดีเยี่ยมภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณ และการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ ได้ใช้กิจกรรม Active Learning ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ และมีแนวคิดที่จะสร้างให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนนวัตกรรม (Innovation School) และสร้างผู้เรียนให้เป็นนักนวัตกร (Innovator) โดยนำการเรียนรู้แบบ STEM ผนวกกับ CODING ลงสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการเรียนรู้ใน 3 กลุ่มสาระหลักทำให้เด็กนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมายซึ่งสามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น Smart Guide เครื่องเตือนภัยการตกจากอาคาร เครื่องเตือนรับประทานยา เครื่องรดน้ำต้นไม้  3  in 1 หมวกนิรภัยช่วยชีวิตกล่องตุ๊กตานำทาง ฯลฯ มีการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างอาชีพ เช่น smart farm และการนวดแผนไทย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 จะทำ MOU กับโรงพยาบาลขุขันธ์เพื่อรับรองหลักสูตรและกำหนดเป็นรายวิชาเลือกของโรงเรียนต่อไป


          นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการสร้างให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดีของสังคม มีจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชน มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพในอนาคตได้


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.