ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) เป็นประธานพิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ


          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติโดยเพื่อยกย่อง ผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับเพื่อสนับสนุนบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และมีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการลูกเสือด้วยความมานะพยายามมุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.