ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช


          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นประธานการประชุมการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 และเป็นประธานการประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยรับตรวจในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช          ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ลงตรวจราชการ รับฟังผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด ให้แนวทางการจัดการศึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
          1. โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดเน้นให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเสมอภาคเท่าเทียมกัน

          2. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง เป็นสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ “Excellent Model School” เน้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนควบคู่กับการเปลี่ยนสถานประกอบการให้เป็นโรงเรียน ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง
          วิทยาลัยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับสถานประกอบการโดยได้รับการสนับสนุนห้องเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์จากมูลนิธิอีซูซุ รับมอบรถยนต์เพื่อการศึกษาจากกลุ่มอีซุซุและบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และรับมอบครุภัณฑ์จากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์

          3. โรงเรียนวัดเกาะจาก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ดี โดยมีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปี 2561 โรงเรียนเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิผล โดยสร้างระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งและนำระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) รวมถึงสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในและต่างประเทศมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อทดแทนความขาดแคลนครูวิชาเอก


          4. โรงเรียนปากพนัง เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นักเรียนมีคะแนน O-NET อยู่ในระดับ 1 – 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

          ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยขอให้สถานศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีพื้นฐานที่ดีทั้งด้านวิชาการและ
การลงมือปฏิบัติผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning การพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และทักษะดิจิทัล รวมถึงการปลูกฝังอัตลักษณ์ของความเป็นไทย การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และมีกิริยามารยาทที่งดงาม

          นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการศึกษาพิเศษและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
          1) ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
          2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
          3) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
          4) โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
          5) โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

          ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาข้างต้น ได้รับทราบว่าปัญหาของหน่วยงาน และสถานศึกษา ได้แก่ การขาดแคลนครูและบุคลากร และงบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอ

          คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้มีโอกาสตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงาน กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ได้แก่ ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ผู้จับจ่ายใช้สอย และบุตรหลาน โดยจัดตั้งเครือข่าย “บ้านหนังสือชุมชน” “ห้องสมุดชาวตลาด” และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยและญาติ


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.