ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสังวาล ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.11 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีเทศบาลสกลนคร ประธานกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

          ในการนี้ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายรับบริการที่ศูนย์ ชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอน และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร มีนักเรียน 431 คน บุคลากร 87 คน จัดการเรียนการสอนโดยการให้บริการที่ศูนย์ ให้บริการที่หน่วย และให้บริการที่บ้าน ศูนย์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องหรือเด็กพิการเป็นรายบุคคลและให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และบริบทของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้ปกครองและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอน นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ มีภาวะทางอารมณ์ดี ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองและผู้รับบริการด้วยความสุภาพ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ

          ปัญหาที่พบ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนจำเป็นต้องใช้นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ แต่ไม่สามารถบรรจุเป็นครูได้เนื่องจากไม่มีใบประกอบวิชาชีพ 2) กลุ่มเป้าหมายรับบริการที่บ้านมีนักเรียนในพื้นที่จำนวนมาก และอยู่ห่างไกลจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ทำให้ครูต้องใช้เวลาในการเดินทางไปให้บริการนาน ส่งผลให้ครูไม่สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.