ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสังวาล ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.11 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 11 ณ โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอเจริญศิลป์ นายเจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายจินดา สายคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
           
          ในการนี้ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน พบว่า โรงเรียน เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 717 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 48 คน ในจำนวนนี้รวมนักเรียนและครู จากโรงเรียนบ้านแกดำที่มาเรียนร่วมด้วย โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีนักเรียนได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน 2 ปีซ้อน มีการเปิดสอนโครงการพิเศษ Mini English Program (MEP) จำนวน 6 ห้อง 6 ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่ให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการเรียนและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะอาชีพโดยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้เรียนรู้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้แนะนำให้โรงเรียนประสานกับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินเพื่อให้มาช่วยฝึกอาชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมต่อไป
         
          ปัญหาที่โรงเรียนประสบคือ ขาดอัตรากำลังครูในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็วทำให้ไม่สามารถจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เพียงพอและทันต่อความต้องการ

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.