ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 และคณะศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยมีนายจำนง มหาผล ประธานกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ นายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา คณะครู และนักศึกษา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม

          ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ร้านเกษตรศรีมินิมาร์ท ร้านพิรุณพันธุ์ไม้ แปลงสาธิตเกษตร (โครงการทวิภาคีไทย-อิสราเอล) ฟาร์มโคนม โรงงานแปรรูปนม เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และได้รับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงาน พบว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีด้านการผลิตสัตว์ และบริการวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น มีนักเรียน 994 คน ครู 151 คน มีการจัดทำความร่วมมือทวิภาคีกับต่างประเทศ เช่น ไทย-อิสราเอล ไทย-เดนมาร์ก จัดการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำ และเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วิทยาลัยมีอัตรากำลังเพียงพอ บุคลากรมากด้วยความรู้ ความสามารถ มีองค์ความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ที่พร้อมจะสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน แต่ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การฝึกใหม่ๆ ทันสมัยเพื่อนำมาใช้ในการฝึกประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังบ่มเพาะให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมเนื่องจากต้องอยู่หอพักตลอด 24 ชั่วโมง นักเรียนมีจิตอาสา สาธารณะ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี

          ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยขอให้วิทยาลัย Open House เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ สนใจในการเรียนสายอาชีพทางด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น และขอให้นำเสนอผลงานต่อสังคม ชุมชนให้มากขึ้น เพื่อให้สังคม ชุมชนประจักษ์ในผลการดำเนินงานต่อไป

ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.