ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.14 นายสมยศ แก้วสว่าง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตตรวจราชการที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสำรวย นกงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3,  นายพจน์  สุกวัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวพัฒนา สังข์โกมล ผอ.รร.บ้านละลม นายทวิต มะลิพันธ์ กำนันตำบลละลม และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มห้วยตามอญและผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มสตรีตำบลละลม คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม


          ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์  สดีวงศ์) ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและสังเกตการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 การสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6/2 การสอนภาษาไทยชั้น ม.2 การสอนสุขภาวะชั้น ม.3 รวมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ และรับฟังรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพบว่า โรงเรียนบ้านละลม เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปี 2562 ฯลฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนชายขอบแต่สามารถจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี มีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทำให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้คล่อง และจัดทำสื่อหนังสือเล่มเล็กได้ดี นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ โดยแนะนำ แนะแนวอาชีพพื้นฐานผ่านโครงการเศรษฐกิจพอเพียง และได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ปัญหาสำคัญของโรงเรียนคือ ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning, Coding และ STEM และมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ


          ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ข้อแนะนำ ดังนี้
          1. ให้พานักเรียนและครูไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงและมีความโดดเด่นในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างผู้เรียนให้เป็นนวัตกร (Innovator) เพื่อจุดประกายความคิดและเติมเต็มในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
          2. เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจึงขอให้สร้างมัคคุเทศน้อย โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน


ที่มา : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.