ผลิตกำลังคน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย” โดยมี ผศ.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้แทนหลักสูตรชั้นนำจากต่างประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นประเด็นสำคัญสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นหัวรถจักรของการพัฒนาประเทศ โดยความเป็นสากล คือ การได้รับการยอมรับและมีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ จากนักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนในประเทศไทยมากขึ้น และการจะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล มีกระบวนการและวิธีการจัดการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับอย่างหลากหลาย อาทิ

  • การสร้างความเป็นเลิศ โดยเริ่มจากการมีอาจารย์และบุคลากรที่เป็นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการตลอดจนงานวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก คือ การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรม สินค้าและบริการ ที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์

  • บริบทของความเป็นนานาชาติ โดยจะต้องสร้างสถานศึกษาและสถาบันการศึกษา ให้มีบริบทของความเป็นนานาชาติมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สิ่งแวดล้อมที่มีความทันสมัย การใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดและการลดเวลาการทำงาน ความเสียโอกาสต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความพึงพอใจและตอบโจทย์การบริการผู้ใช้บริการอย่างมีคุณภาพมากขึ้นด้วย

  • การมี Partner และเครือข่ายที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาจุดเด่นของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว บนฐานความร่วมมือของเครือข่ายการทำงานและหน่วยงานต่าง ๆ

  • การมี Mobility ทั้งการแลกเปลี่ยนครูอาจารย์และนักศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างการเรียนรู้ระบบคิด มุมมอง กระบวนการ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ดีของนานาประเทศ เมื่อมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยดึงนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนได้มากขึ้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่มีมาตรฐานในระดับสากล และสามารถนำไปปรับใช้กับสถาบันการศึกษาได้เอง อาทิ หลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson สหราชอาณาจักร, หลักสูตรอาชีวศึกษาด้าน Tourism and Hospitality Vocational Training ของ William Angliss ออสเตรเลีย, หลักสูตร International Computer Driving License : ICDL ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทยอย่างดียิ่ง

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร