ผลประเมินการสอบ O-Net

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ถึงรายงานความก้าวหน้าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

รมว.ศธ.กล่าวว่า สทศ.ได้รายงานให้ที่ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 12/2257 ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 ซึ่งการวัดผล O-Net มีการพัฒนามาตามลำดับ และมีความลงตัวมากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะช่วง 3 ปีหลังได้วิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการทดสอบ ที่ทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับและสาขาต่างๆ รวมทั้งการแยกแยะโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กว่าผลการทดสอบเป็นอย่างไร จุดอ่อนของเด็กไทยอยู่ตรงไหน และทำคะแนนได้ดีในด้านใด

ที่ประชุมเห็นว่า เพื่อให้การทดสอบ O-net มีความสัมพันธ์กับหลักสูตร และนำผลวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พัฒนาการทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สทศ. ในการเชิญองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและหลักสูตร มาร่วมเสวนาในประเด็นการพัฒนาการวัดผลที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับหลักสูตร เพราะ สทศ.ย้ำว่าการวัดผลในขณะนี้เชื่อมโยงกับหลักสูตรแล้ว ในขณะที่ฝ่ายจัดการเรียนการสอน คือผู้จัดการศึกษาที่มีนักเรียนในสังกัด ก็เห็นว่าจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตร แต่คะแนนเฉลี่ยบางวิชาจะต่ำมากคือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

จึงต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันว่าแต่ละฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันมากน้อยเพียงใด อาทิ ออกข้อสอบตรงกับหลักสูตรแล้วหรือไม่ ซึ่งหากข้อสอบสอดคล้องกับหลักสูตรจริง ก็ต้องมาพิจารณาเรื่องการเรียนการสอน พร้อมทั้งต้องตั้งเป้าว่าจะดำเนินการอย่างไรให้พัฒนาขึ้น รวมทั้งพิจารณาถึงช่องว่างของคะแนนที่มีอยู่มาก ระหว่างคะแนนที่ สทศ. ตั้งเป้าไว้คือนักเรียนควรจะสอบได้ไม่น้อยกว่า 50% แต่ปัจจุบันผลสอบในบางวิชาได้คะแนนเพียง 20% จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก และต้องนำไปหารือว่าจะตั้งเป้าหมายให้เกิดการพัฒนามากขึ้นได้อย่างไร

@ สำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2556 ซึ่ง สทศ.ได้นำเสนอในที่ประชุม
มีประเด็นที่น่าสนใจบางส่วน เช่น

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net ชั้น ป.6, ม.3, ม.6  พบว่าผลการทดสอบ O-Net  ชั้น ป.6 ในทุกรายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ และการงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 33.82-61.69  ชั้น ม.3 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 25.45-58.30  และชั้น ม.6 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.48-62.03

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net ชั้น ป.6 จำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ซึ่งในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และขนาดใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศทุกวิชา

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net ชั้น ป.6 จำแนกตามที่ตั้งโรงเรียน  พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศทุกวิชา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาฯ และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ วิชาภาษาอังกฤษ

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net  ชั้น ม.3 จำแนกตามที่ตั้งโรงเรียน  พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศทุกวิชา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาฯ และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ วิชาคณิตศาสตร์

  • คะแนนเฉลี่ย O-Net  ชั้น ม.6 จำแนกตามที่ตั้งโรงเรียน  พบว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่นอกเมือง และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งประเทศทุกวิชา ซึ่งนักเรียนโรงเรียนในเมืองและนอกเมืองมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ วิชาสุขศึกษาฯ และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ วิชาคณิตศาสตร์

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
31/3/2557