ผลประชุม ก.พ.อ.
ศึกษาธิการ – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ว่าที่ประชุมเห็นชอบตำแหน่งศาสตราจารย์ ๖ ราย และกำหนดกรอบระยะเวลาการอ่านผลงานทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ภายใน ๖ เดือน

 src=

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ดังนี้

๑) รศ.เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยได้รับตำราฉบับปรับปรุงสมบูรณ์

๒) รศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

๓) รศ.สุเทพ กลชาญวิทย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓

๔) รศ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล สาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

๕) รศ.ประมุข มุทิรางกูร สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

๖) ศ.พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

ที่ประชุมได้พิจารณาการขอตำแหน่งวิชาการ โดยเฉพาะตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งใช้วิธีเสนอผลงานวิชาการนั้น มีความล่าช้ามาก หลายคนต้องใช้เวลาถึง ๓ ปีกว่าจะได้เป็นศาสตราจารย์ ซึ่งรวมถึงกรณีของตนเองด้วยที่เคยประสบปัญหาดังกล่าว โดยตนเสนอผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์มาตั้งแต่มกราคม ๒๕๕๒ แต่ได้ตำแหน่งดังกล่าวในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในขณะนั้นได้พ้นจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว ทั้งนี้ ความล่าช้าส่วนใหญ่อยู่ที่กระบวนการของมหาวิทยาลัย และการอ่านผลงาน นอกจากนั้นยังประสบปัญหาไม่ค่อยมีใครอยากอ่านผลงานด้วย เพราะค่าตอบแทนน้อยแต่เสี่ยง ถ้าไม่ให้ผ่านอาจถูกผู้เสนอผลงานฟ้องศาลปกครองได้ ซึ่งความล่าช้าในการพิจารณานี้อาจไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่ขอตำแหน่ง ทำให้เสียโอกาส บางคนเงินเดือนตันในตำแหน่ง รศ.แล้ว แต่ยังไม่ได้ตำแหน่ง ศ. ก็ไม่สามารถปรับเพิ่มเงินเดือนได้

ตนจึงได้เสนอในที่ประชุมให้มีการกำหนดกรอบเวลาในการอ่านผลงานให้ชัดเจน โดยผู้อ่านผลงานมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจได้อย่างเต็มที่ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน แต่ก็ควรมีคำตอบในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งกรรมการหลายท่านในที่ประชุม ก.พ.อ. เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เช่น ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เห็นว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง หากย้อนหลังไป ๓-๔ ปีก็อาจไม่เหมาะสม หรือนายมีชัย ฤชุพันธ์ ก็เห็นด้วยกับแนวคิดในการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการผ่านผลงานทางวิชาการ

ที่ประชุมจึงเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการอ่านผลงานทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งควรมีคำตอบให้ผู้เสนอผลงานได้ว่าผ่าน ไม่ผ่าน หรือควรแก้ไข ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๖ เดือน รวมทั้งได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปพิจารณาการเพิ่มบัญชีผู้อ่านผลงานทางวิชาการในตำแหน่งดังกล่าวด้วย 

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


More Photos : ข่าวที่ 32/2555