ผลประชุม ก.พ.อ.
ศึกษาธิการ – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

 src=

รับทราบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

จากมติ ครม.เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้สถาบันอุดมศึกษา ๗๙ แห่งได้จ่ายเงินเพิ่มค่าจ้างในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ่ายค่าตอบแทนด้วยงบประมาณไปแล้ว ๕๖ แห่ง คงเหลืออีก ๒๓ แห่งที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน จึงเห็นสมควรให้สถาบันอุดมศึกษา ๒๓ แห่งดังกล่าว นำเงินรายได้มาจ่ายให้แก่พนักงานตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ มาดำเนินการในลำดับต่อไป 

ผลการคัดเลือกกันเองของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการ ก.พ.อ.

ที่ประชุมรับทราบผลการคัดเลือกกันเองของอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.อ.ตามมาตรา ๖๗(๓) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งผลการคัดเลือกกันเองทางไปรษณีย์ ปรากฏมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน ๒ คน คือ รศ.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มรภ.พระนคร และ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มรภ.พิบูลสงคราม โดยฝ่ายเลขานุการจะได้นำเสนอรายชื่อเสนอให้ประธาน ก.พ.อ. แต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.อ.แทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งต่อไป

การแต่งตั้งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑

ที่ประชุมเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑) รศ.นิตย์ศรี แสงเดือน ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒) รศ.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ ๒ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
๓) รศ.นิสันต์ สัตยาศัย ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๔) รศ.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ โดยวิธีที่ ๒ ในสาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
๕) รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ประชุมอนุมัติกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑) ศ.จำรัส ลิ้มตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒) ศ.วิรัติ ศิริสันธนะ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓) ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔) ศ.พิเชฐ อุดมรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๕) ศ.ยุพิน ศุพุทธมงคล ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ ในสาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

การปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๒๕๕๕

ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนตามกฎ ก.พ.อ.ฯ เพื่อเป็นเกณฑ์ให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับเงินเดือนอัตราแรกบรรจุขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ โดยวุฒิ ปวช.ได้รับในอัตรา ๗,๖๒๐ บาท ปวส.๙,๓๐๐ บาท ปริญญาตรี ๑๑,๖๘๐ บาท ปริญญาโท ๑๕,๓๐๐ บาท และปริญญาเอก ๑๙,๐๐๐ บาท

การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ “คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา”

ที่ประชุมยังได้หารือถึงการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ “คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ผ่านมา เพื่อต้องการลดขั้นตอนในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยเห็นว่าจะต้องปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ใหม่ โดยเสนอให้แต่งตั้ง ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธานอนุกรรมการฯ แทน ศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงอำนาจหน้าที่ เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน


More Photos : ข่าวที่ 117/2555