ผลประชุม ก.พ.อ.

ก.พ.อ. เห็นชอบแต่งตั้ง ผศ.-รศ. 56 ราย


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5

ที่ประชุมได้เห็นชอบตามความเห็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จำนวน 56 ราย ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชลิดา ลิปิกรณ์  รองศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา ทองจุล  รองศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ จันทรา  รองศาสตราจารย์ / การศึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เชียงกา  รองศาสตราจารย์ / ฟิสิกส์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพล อนันตวรสกุล  รองศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. นางวรินรำไพ เศรษฐ์ธณบุตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมเคมี
7. นายเถลิงศักดิ์ สมัครสมาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาเอ็นโดดอนต์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี หีบแก้ว  รองศาสตราจารย์ / กายวิภาคศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์  รองศาสตราจารย์ / อายุรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. นางสาวทรียาพรรณ สุภามณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชา แก้วศิริ  รองศาสตราจารย์ / โสต คอ นาสิกวิทยา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ  รองศาสตราจารย์ / ออร์โธปิดิกส์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. นางสุพัตรา วชิระเจริญวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
14. นางสาวชนยา ด่านสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาฝรั่งเศส
15. นางสาวกุลยา จันทะเดช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบัญชี
16. นางสาวธนิศรา เวชเตง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / กายวิภาคศาสตร์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุภัทรกุล  รองศาสตราจารย์ / บัญชี
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพมาศ ชุมวรฐายี  รองศาสตราจารย์ / การสอนภาษาอังกฤษ
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราภา วรเสียงสุข  รองศาสตราจารย์ / สังคมวิทยา
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกป้อง ศรีสนิท  รองศาสตราจารย์ / กฎหมายอาญา

มหาวิทยาลัยนครพนม
21. นายวิทยา บุญสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
22. นายวีรธรรม ไชยยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์  รองศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24. นางสาวบุษกร ทองใบ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีการอาหาร

มหาวิทยาลัยมหิดล
25. นางนันทิยา วัฒายุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์
26. นายชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นิติเวชศาสตร์
27. นางเบญจพร จึงเกรียงไกร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
28. นางสายสุดา เตียเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29. นางสาวมานิสา ศรีชลเพ็ชร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
30. นางกิตติยา คงกระพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
31. นายพินิจ ทวีธรรมเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / กายวิภาคศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา บันสิทธิ์  รองศาสตราจารย์ / สัตวศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33. นางเยาวนิตย์ ธาราฉาย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / พฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
34. นางสมาพร เรืองสังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก  รองศาสตราจารย์ / บรรณารักษศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราภา กุณฑลบุตร  รองศาสตราจารย์ / วิจัยและประเมินผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
37. นางจินตนา วิบูลย์ศิริกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
38. นายจารุต บุศราทิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์นาถ นาถวรานันต์  รองศาสตราจารย์ / เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ บุญจันทร์  รองศาสตราจารย์ / การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
41. นายสมบูรณ์ นิยม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / คณิตศาสตร์
42. นายเกษม ภู่เจริญธรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
43. นางสาวสุวรรณา จันคนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เคมี
44. นางวนิดา วัฒนพายัพกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
45. นางสาวรุ่งนภา สุวรรณศรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ออกแบบนิเทศศิลป์
46. นางนันททวรรณ หวลมานพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประติมากรรม
47. นายบรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ
48. นางสาวปาริชาติ คลื่นสุวรรณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
49. นายพนา ดุสิตากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า
50. นายกษิดิ์เดช สุทธิวานิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / นิติศาสตร์
51. นายจตุรงค์ จตุรเชิดชัยสกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / วิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
52. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / เทคโนโลยีเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
53. นางนงเยาว์ อินทสโร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
54. นางปวันนพัสตร์ ศรีทรงเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
55. นางจันทิมา พรหมเกษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
56. นางสาวสุมาลี นันทศิริพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / การท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการขอกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม่ จำนวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 3 แห่ง ทบทวนการขอกรอบอัตรากำลัง และให้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาคำขอกรอบอัตรากำลังดังกล่าว ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และมติ ก.พ.อ. ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
26/8/2559