ผลประชุมแท็บเล็ต

ศึกษาธิการนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุมสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

  • เห็นชอบการยกเลิกสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ต กับบริษัทเซินเจิ้น อิงถัง อิงเทลิเจ้นท์ คอนโทรล จำกัด (Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd.) ในโซนที่ 1 และโซนที่ 2


จากการที่บริษัทเซินเจิ้น อิงถังฯ ได้มีหนังสือถึง ศธ.ขอยกเลิกสัญญาซื้อขายแท็บเล็ต ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นควรยกเลิกสัญญา และเห็นควรให้มีการชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาแท็บเล็ตที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบเครื่องแท็บเล็ตให้กับผู้ซื้อได้ตามเงื่อนไขการส่งมอบ ในโซนที่ 1 และโซนที่ 2 ผู้ซื้อจึงสามารถบอกเลิกสัญญา สามารถริบหลักประกัน และมีสิทธิ์เรียกร้องค่าปรับในส่วนต่างของราคาในการจัดซื้อทดแทนได้ สามารถดำเนินการค่าปรับได้ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ 15


ที่ประชุมมีมติ


– ให้ สพฐ.ยกเลิกสัญญาการจัดซื้อแท็บเล็ต ในโซนที่ 1 และโซนที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่เห็นควรยกเลิกสัญญา และเห็นควรให้มีการชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา (26 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2557) ซึ่งในการยกเลิกสัญญานี้ มีขั้นตอนที่ สพฐ.จะดำเนินการ คือ ทำหนังสือถึงธนาคารผู้ค้ำประกันให้ทราบว่ามีการยกเลิกสัญญา จะมีการริบเงินค้ำประกันทั้งหมดของวงเงินการันตีร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา รวมทั้งแจ้งบริษัทเซินเจิ้น อิงถังฯ ว่าจะมีการยกเลิกสัญญา ริบเงินประกันและเรียกค่าเสียหาย รวมทั้งส่งเรื่องไปให้อัยการ เพื่อให้อัยการเป็นตัวแทนในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับบริษัทเซินเจิ้น อิงถังฯ ต่อไป


– วิธีการจัดซื้อแท็บเล็ต โซนที่ 1 และโซนที่ 2 ใหม่ ภายหลังการยกเลิกสัญญา จะใช้คุณลักษณะเฉพาะแท็บเล็ตและขอบเขตงาน (TOR) เดิม โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการยกเลิกสัญญาประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นจะเริ่มกระบวนการจัดซื้อและประกวดราคาเป็นเวลา 45-50 วัน และหากสามารถจัดทำสัญญาได้ ก็จะส่งของให้ผู้ซื้อได้ภายใน 90 วัน หรือภายในเดือนมิถุนายน 2557 โดยที่ประชุมได้หารือว่า จะมอบแท็บเล็ตที่จัดซื้อใหม่ในโซนที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2556 ให้กับนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับแท็บเล็ต


ทั้งนี้ หากจะต้องเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะแท็บเล็ตใหม่ อาจจะเกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามได้มอบหมาย สพฐ.ตรวจสอบเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์แท็บเล็ตตามคุณลักษณะเฉพาะเดิมว่า ยังมีผู้ผลิตอยู่หรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีผู้ผลิตแล้ว ก็ต้องเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องและสามารถทำได้ แต่จะไม่คาดหวังให้เปลี่ยนคุณลักษณะมากๆ จนเกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหาย


– ให้ สพฐ.สรุปบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่ชนะการประมูลจะมีขีดความสามารถในการผลิตและส่งของตามกำหนดได้จริง


ระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ติดตามชมภาพ/ข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moe.go.th/websm/2014/feb/034.html