ผลประชุมแท็บเล็ต

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ครั้งที่ 1/2557 โดยมี ดร. กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้พิจารณาเรื่องการจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ติดขัดและเป็นปัญหาที่ค้างคาและยืดเยื้อมานาน ทำให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียนและครู ซึ่งเสียโอกาสในการใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเป็นอย่างมาก

ในส่วนที่จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือ โซนที่ 1, 2 และ 4  ขณะนี้ยังไม่ได้รับการส่งมอบตามกำหนดเวลา ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ประมูลได้จะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2556  ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศไว้ในสัญญา เช่น หากครบกำหนด 50 วัน โดยที่ยังไม่ได้ส่งของ จะทำให้เสียค่าปรับถึงร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณ รวมทั้งอาจจะต้องมีการยกเลิกสัญญาได้ ในระหว่างนี้จึงให้ สพฐ.เจรจาหารือกับบริษัทผู้ขายว่า จะมีแผนในการส่งของได้หรือไม่อย่างไร เพื่อจะนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ส่วนโซนที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการจัดซื้อได้มีมติให้ยกเลิกการประกวดราคาการจัดซื้อแท็บเล็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูแล้ว ต่อมาได้มีการอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) ซึ่ง กพว.อ.ได้ตอบกลับมาว่าเป็นเรื่องไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ กพว.อ. เนื่องจากคำสั่งยกเลิกเป็นคำสั่งทางปกครอง เพราะฉะนั้นให้ผู้ขายไปอุทธรณ์กับ สพฐ. เพราะฉะนั้นในขั้นนี้ก็คือ สพฐ.จะต้องแจ้งระยะเวลาการอุทธรณ์ไปยังผู้ขายและให้ผู้ขายดำเนินการอุทธรณ์ ซึ่งเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์มาแล้ว ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือ จะต้องเสนอให้ผู้รับผิดชอบอีกที่หนึ่งพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่าเมื่ออุทธรณ์แล้วจะเป็นผลประการใด กระบวนการทั้งหมดนี้จึงเท่ากับว่ายังทำให้เกิดความล่าช้าอยู่มาก ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการที่จะพิจารณาจัดซื้อแท็บเล็ตในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด้วย

นอกจากนี้ สพฐ.ได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการดำเนินการจัดหาแท็บเล็ตในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในหลายแง่มุม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สพฐ.ไปรวบรวมประเด็นต่างๆ ให้ครบถ้วน ทั้งในเรื่องแนวทาง วิธีการในการจัดซื้อว่าจะจัดซื้อแบบรวมหรือแบบแยก แยกเป็นโซน แยกเป็นหน่วยงานหรือไม่อย่างไร ประการสำคัญคือทำอย่างไรให้แท็บเล็ตสามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่การบรรจุเนื้อหา ความเร็ว ความสามารถ สมรรถนะของเครื่อง หรืออุปสรรคสำคัญบางอย่าง เช่น แบตเตอรี่หมดเร็ว ต้องใช้เวลาในการชาร์จนาน เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดหาแท็บเล็ตในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

รมว.ศธ.ย้ำว่า เรื่องที่สำคัญและน่าห่วงอย่างมากก็คือ กฎระเบียบราชการที่มีอยู่ ยังไม่ค่อยคำนึงถึงความเสียหายที่ล่าช้า มักจะคำนึงถึงความเสียหายเฉพาะในส่วนของการป้องกันการประมูลที่ไม่เป็นธรรม แต่ไม่ได้คำนึงถึงความล่าช้าที่ทำให้เด็กเสียโอกาสในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เพราะฉะนั้นจึงต้องมาคิดหาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องความล่าช้าให้ได้อย่างจริงจังในการประมูลจัดซื้อจัดหาแท็บเล็ตสำหรับปีงบประมาณครั้งต่อไป

นพรัตน์  สบายกาญจน์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป
/รายงาน
3/1/2557