ผลประชุมองค์กรหลัก

ศึกษาธิการ – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 20/2557 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีสาระสำคัญสรุปดังนี้● แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ซึ่งตนได้ขอให้ทั้งสองท่านสานต่องานตาม Roadmap ของฝ่ายสังคมจิตวิทยา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในจุดเน้นทั้ง 3 ระยะ ได้แก่ การเร่งรัดดำเนินโครงการเพื่อแก้ปัญหาของประเทศเน้นการขจัดปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม  การปฏิรูปต่างๆ และการสร้างความเข้มแข็งเตรียมการสู่การพัฒนาประเทศ


นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดเผยถึงการเข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ตนได้หารือกับอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะได้สานต่องานของ สพฐ.ใน 2 เรื่องหลัก คือ การพัฒนางานของ สพฐ.ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพ การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสถานศึกษา/ผู้เรียนตามกรอบแนวทางที่ คสช.กำหนด และการสอบบรรจุในตำแหน่งต่างๆ เนื่องจาก สพฐ.เป็นองค์กรใหญ่ การสอบบรรจุผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน จะกระทบต่อคนจำนวนมาก จึงต้องดูแลการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และมีประสิทธิภาพสูงสุด


ทั้งนี้ แผนงานที่ สพฐ.จะการดำเนินการในระยะเร่งด่วน 3 เดือน ตามนโยบายของ คสช. ได้แก่ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21  การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา  การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเชิงคุณภาพ  และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ


  ร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา


ที่ประชุมได้สรุปร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00 น. ซึ่งเป็นข้อเสนอปฏิรูปการศึกษาใน 6 ประเด็น ได้แก่ ปฏิรูปครู เพิ่มและกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ปฏิรูปการเรียนรู้ และวางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยผ่านกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน มีการกำหนดกลไกการขับเคลื่อน  รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ทั้งคณะกรรมการระดับชาติ ระดับองค์กรหลัก และคณะอนุกรรมการ ตลอดจนกลไกรับฟังความคิดเห็น ที่มีการเปิดเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางสื่อสาธารณะอีกช่องทางหนึ่ง


การดำเนินการตามข้อสั่งการของ คสช.


ศธ.ได้ดำเนินการเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการตามประกาศเรื่องการใช้งบประมาณผูกพัน เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณที่เหลือได้ทัน นอกจากนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ การแต่งตั้งผู้บริหาร การอนุมัติแผนงานโครงการ รวมทั้งการติดตามเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อเสนอต่อ คสช.ภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้  ตลอดจนแผนงานโครงการปี 2557 ในช่วง 4 เดือนต่อจากนี้ ที่จะต้องเสนอต่อฝ่ายปฏิรูประบบราชการ ซึ่งได้ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาปรับเพิ่มแผนงาน โครงการมาโดยด่วน เช่น การกระจายอำนาจทางการศึกษาสู่ท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน


ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรองรับ ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษา เป็นรองประธาน มีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนฯ ขององค์กรหลักเข้าร่วม และมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นกรรมการ


มาตรการการเฝ้าระวังและป้องปรามนักเรียนนักศึกษา ทะเลาะวิวาท


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดประชุมการเฝ้าระวังและห้องปรามนักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องปรามร่วมกัน โดยมีข้อสรุปที่จะจัดทำรายชื่อสถานศึกษากลุ่มเฝ้าระวัง จำนวน 8 กลุ่ม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะอนุกรรมการเฉพาะกลุ่มฯ เพื่อวางระบบการบริหาร มาตรการป้องกันเฉพาะพื้นที่ และส่งมอบต่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด เพื่อช่วยดูแลในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีมาตรการป้องกัน 5 มาตรการ ดังนี้


– ให้สถานศึกษาจัดทำประวัติของนักเรียนนักศึกษาเป็นรายบุคคล
– ให้แต่ละกลุ่มเฝ้าระวัง ติดตามเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่นักเรียนนักศึกษาจะกระทำความผิด
– ให้สถานศึกษาจัดตั้งภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการพัฒนานักเรียนนักศึกษา
– จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ให้สถานศึกษาสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตามนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาทางไกล


ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาทางไกล โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน เพื่อทำงานเชื่อมโยงกับโรงเรียนวังไกลกังวล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการที่จะขยายการเรียนการสอนทางไกลไปสู่โรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 โรงเรียน เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพ โอกาส และคุณภาพการศึกษา ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีครูครบชั้น เด็กได้เรียนกับจากครูที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของการศึกษาของผู้เรียนต่อไป


คสช.เห็นชอบกรอบงบเงินประมาณของ ศธ. 504,160 ล้านบาท


นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงผลการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณปี 2558 ในส่วนของ ศธ. ว่า ขณะนี้ คสช. ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณตามวงเงินคำของบประมาณปี 2558 ของ ศธ. จำนวน 504,160 ล้านบาทแล้ว ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงกว่างบประมาณ ศธ.ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 4.43 และสูงกว่ากรอบวงเงินของสำนักงบประมาณปี 2558 จำนวน 7,461 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1


ซึ่งในส่วนของงบประมาณที่สูงขึ้นจำนวน 7,461 ล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่อยู่ที่ สกอ. คืองบของมหาวิทยาลัย 80 แห่งทั่วประเทศ จำนวนกว่า 3,500 ล้านบาท เพื่อปรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและเป็นเงินเพิ่มวุฒิศึกษา ส่วน สพฐ.จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม  สอศ.ซึ่งได้รับงบประมาณสูงขึ้นจากเดิม 956 ล้านบาท เป็นส่วนของการปรับเงินอุดหนุนขั้นพื้นฐาน การเพิ่มนักเรียนอาชีวะให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน การยกระดับคุณภาพ การจัดการอาชีวะในระบบทวิภาคี ปรับทักษะพื้นฐานอาชีพ ยกมาตรฐานและเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวะ และส่วนที่เหลือจะเป็นของ สป.


อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นการเน้นคุณภาพการเรียนการสอนทั้งสิ้น และโดยส่วนใหญ่งบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะอย่างน้อยเงินเดือนก็จะต้องสูงขึ้น แต่งบลงทุนและงบรายจ่ายประจำจะเพิ่มขึ้นไม่มากหรืออาจจะคงไว้เท่าเดิม เพราะ ศธ.เองก็มีมาตรการในการประหยัดงบประมาณด้วย


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/7/2557