ผลประชุมองค์กรหลัก

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม

  • การสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย


รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสรุปการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 ภาค ก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2557 และภาค ข เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 104,576 คน เป็นผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 104,066 คน ผู้เข้าสอบจำนวน 91,577 คน (ร้อยละ 88) และมีผู้ขาดสอบจำนวน 12,489 คน (ร้อยละ 12) สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปฐมวัยศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ


จากการติดตามกรณีของนายพิทักษ์ ศุภเลิศ และนายชุมพล ศุภเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ซึ่งเป็นพี่น้องจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสมัครและเข้าสอบที่สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปรากฏว่าเข้าสอบในภาค ก ในวันที่ 19 เมษายน 2557 แต่ไม่ได้ในภาค ข เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป เพราะในกรณีของผู้อำนวยการสถานศึกษา มีพฤติการณ์ที่โยงกับการที่มีผู้เข้าสอบจากจังหวัดบุรีรัมย์ 9 คน มาสมัครสอบที่ สพป.สมุทรสาคร และมีชื่อซ้ำอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่ไม่สุจริต


ทั้งนี้ มีเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งได้ประกาศผลการสอบข้อเขียนแล้ว เช่น ที่นครสวรรค์ โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบจะทยอยประกาศผลการสอบข้อเขียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 เมษายน 2557 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 และประกาศผลการสอบแข่งขันฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2557
  • รับทราบรายงานผลการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557


1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบการรับสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศจำนวน 293 โรง ว่า ปีนี้เป็นด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา โดยยังมีจำนวนที่ว่าง สามารถรับได้อีก ดังนี้


– สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ห้องเรียนชั้น ม.1 สามารถรับได้อีก 2,796 คน ใน 32 โรงเรียน และ ม.4 อีก 160 คน
– สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ห้องเรียนชั้น ม.1 สามารถรับได้อีก 548 คน ใน 12 โรงเรียน และ ม.4 อีก 313 คน ใน 8 โรงเรียน


2) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการเปิดรับสมัครนักศึกษาอาชีวะ ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 ดังนี้


– ปวช. มีเป้าหมายในการรับ 190,890 คน ขณะนี้ยื่นใบสมัครที่จะเข้าเรียนไว้แล้ว 135,094 คน หรือร้อยละ 70.77 โดยลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 60,867 คน หรือร้อยละ 31.89
– ปวส. มีเป้าหมายในการรับ 127,206 คน ขณะนี้ยื่นใบสมัครที่จะเข้าเรียนไว้แล้ว 74,399 คน หรือร้อยละ 58.49 โดยลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว 32,468 คน หรือร้อยละ 25.52


ทั้งนี้ การที่นักเรียนจำนวนมากยังยื่นหลักฐานยังไม่ครบถ้วน เพราะสถานศึกษาหลายแห่งของ สพฐ. ยังไม่ได้ออกหลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 เพื่อมาสมัครลงทะเบียนได้ครบถ้วนเรียบร้อย ทำให้ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับข้อมูลปีที่ผ่านมาเวลาเดียวกัน พบว่ามีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนระดับ ปวช./ปวส. เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ประชุมองค์กรหลักได้เร่งให้ สอศ.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าเรียน เพื่อให้สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะ : สายสามัญ เพิ่มขึ้นเป็น 45 : 55 ตามเป้าหมายในปีการศึกษา 2557
  • รับทราบรายงานความก้าวหน้าข้อสรุป กยศ.


ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ซึ่งกระทรวงการคลังได้รายงานที่ประชุม ครม.รับทราบว่าขณะนี้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาการจัดสรรเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2557 แล้ว โดยกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักงบประมาณ และเห็นชอบจะเสนอของบประมาณกลางจำนวน 2,118 ล้านบาท เพื่อให้สามารถจัดสรรได้ครอบคลุมผู้กู้ทั้งรายเก่าและรายใหม่ โดยในปีการศึกษา 2557 กยศ.จะใช้งบประมาณจำนวน 30,118 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา 727,396 คน แบ่งเป็นงบประมาณเดิมที่มีอยู่แล้ว 16,000 ล้านบาท จากการติดตามทวงหนี้ผู้กู้รายเก่า 12,000 ล้านบาท และงบประมาณกลางที่จะขอเพิ่มอีก 2,118 ล้านบาท ดังนั้น เรื่องนี้ถือว่าได้ข้อสรุปและจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป


สำหรับเป้าหมายของนักเรียน/นักศึกษาที่ กยศ.จะปล่อยกู้จำนวน 727,396 คน แยกเป็นนักเรียน ม.ปลาย 112,780 คน ปวช.105,632 คน ปวท./ปวส.65,832 คน และอนุปริญญา/ปริญญาตรี 443,152 คน
  • รายงานผลการรับสมัครทุน ODOS รุ่นที่ 4 รอบสาม จำนวน 2,825 คน


ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่สาม ซึ่งมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 11 เมษายน 2557 และสอบข้อเขียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2557


โดยขณะนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต ได้รายงานผลการรับสมัคร ณ วันที่ 18 เมษายน 2557 มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 2,825 คน แยกเป็นเพศชาย 741 คน เพศหญิง 2,084 คน และแยกตามประเภทสถานศึกษาสายสามัญ จำนวน 2,717 คน สายอาชีพ จำนวน 15 คน และระดับอุดมศึกษา/สกอ. จำนวน 83 คน


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

21/4/2557