ผลประชุมองค์กรหลัก

ศึกษาธิการ – ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2557 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ในประเด็นโครงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอว่าด้วยความเป็นผู้นำทางการศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ก่อนการประชุม คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2557” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา รวมทั้งแสดงความยินดีกับ ดร.ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคารใหม่สวนอัมพร  โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตร ในวันดังกล่าว

เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอว่าด้วยความเป็นผู้นำทางการศึกษา

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ “โครงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ว่าด้วยความเป็นผู้นำทางการศึกษา (SEAMEO Regional Centre for Leadership in Education : RELEAD)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำทางการศึกษาของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีศักยภาพครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านความรู้และทักษะความเป็นผู้นำที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อแสวงหา สร้าง และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายร่วมกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีสันติสุข

เป้าหมาย  มุ่งให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาผู้นำทางการศึกษาระดับชาติ และระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในหลักสูตรพัฒนาผู้นำทางการศึกษา (CBSEL) รวมทั้งหลักสูตรที่ทันสมัยและมีความสำคัญที่สามารถระดมความเชี่ยวชาญจากศูนย์ระดับภูมิภาคอื่นๆ

สถานที่  จะเสนอจัดตั้งขึ้นโดยการปรับปรุงอาคาร 1 และอาคาร 2 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งในระยะเริ่มต้นของการจัดตั้งในปีงบประมาณ 2558 คาดว่าจะใช้งบประมาณของ สคบศ. เพื่อเป็นงบดำเนินการไปก่อน

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะได้นำเสนอโครงการจัดตั้งดังกล่าว ให้ฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณา เพื่อเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความเห็นชอบ จากนั้นจึงจะนำเสนอต่อซีมีโอให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อจัดตั้งแล้วจะมีสถานภาพเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคภายใต้ซีมีโอ เช่นเดียวกับศูนย์อื่น เช่น TROPMED, SPAFA, RIHED เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคในด้านการเป็นผู้นำทางการศึกษา การบริหารจัดการทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา

เห็นชอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ โดยมีปลัด ศธ.เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนรองประธานคณะกรรมการประกอบด้วยเลขาธิการจากทุกองค์กรหลัก สำหรับคณะกรรมการประกอบด้วยรองปลัด ศธ. รวมทั้งรองเลขาธิการจากทุกองค์กรหลัก ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ศธ.และหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิยุวสถิรคุณ ฯลฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่กำหนดแผนยุทธศาสตร์ วางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และกำกับติดตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการไปสู่การปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/8/2557