ผลประชุมบอร์ดคุรุสภา

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการคุรุสภา ถือเป็นกลไกหลักที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาครู ตามจุดเน้นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล ดังนั้น การออกแบบกระบวนการทำงานต่าง ๆ ต้องเอื้อต่อการสร้างความตื่นตัว คล่องตัว สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการบริหารงานหน่วยงาน ก็ต้องช่วยสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพดังที่กล่าวมา และอย่าละเลยที่จะคำนึงถึงขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้วย เพราะแม้จะมีการปรับบทบาทหน้าที่ หรือนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่คนของเราต้องอยู่ได้ นำประสบการณ์และเครือข่ายการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบและหารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

– ออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ที่ประชุมรับทราบรับทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ได้อนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแก่ผู้มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์กำหนดในข้อบังคับและประกาศของคุรุสภาแล้ว ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2562 รวมจำนวน 1,861 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,191 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 457 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 78 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 135 ราย และอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมจำนวน 126,761 ราย

– (ร่าง) แผนปฏิบัติการคุรุสภา พ.ศ.2563-2565

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการคุรุสภา พ.ศ.2563-2565 ซึ่งทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คุรุสภา เป็น “แผนปฏิบัติการคุรุสภา” ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2565) ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้แผนของหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งได้เพิ่มเป้าประสงค์และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ (พ.ศ.2561-2580) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการผลิตครู และการคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

นวรัตน์​ ราม​สูต​: สรุป/เรียบเรียง
ยุทธ​พงศ์​ เลือก​กลั่น​ดี​: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
3/12/2562