ผลดำเนินงาน 10 นโยบายเร่งด่วน

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 รับทราบรายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 และรับทราบผลการดำเนินงาน 10 นโยบายเร่งด่วนของ ศธ.

รับทราบรายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 ของ ศธ.

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 501,326 ล้านบาท ประกอบด้วย

งบประจำ จำนวน 461,384 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 143,073 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 (ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 33)

งบลงทุน จำนวน 39,941 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6,815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 (ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือร้อยละ 29)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ของ ศธ. งบประมาณจำนวน 13,198 ล้านบาท ประกอบด้วย

สพฐ. งบประมาณทั้งหมด 8,844 ล้านบาท ได้รับจัดสรรแล้ว 6,396 ล้านบาท และรอจัดสรรเงินงวดอีก 2,448 ล้านบาท

สอศ. งบประมาณทั้งหมด 2,526 ล้านบาท ได้รับงบประมาณครบถ้วน และโอนจัดสรรให้กับสถานศึกษาแล้ว

สกอ. งบประมาณทั้งหมด 1,827 ล้านบาท ได้รับจัดสรรแล้ว 1,798 ล้านบาท และรอจัดสรรเงินงวดอีก 29 ล้านบาท

รมว.ศึกษาธิการ ขอให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณทุกรายการอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมทั้งใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า มีผลผลิตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ห้ามให้มีการทุจริตเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด หากพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการใด กิจกรรมใดจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่มีผลผลิตที่ชัดเจน ก็อาจจะลดละกิจกรรมหรือปรับลดงบประมาณในส่วนนั้นลง และไม่นำไปขอจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปอีก


รับทราบผลการดำเนินงาน 10 นโยบายเร่งด่วนของ ศธ.

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน 10 นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 3 เดือน (12 กันยายน – 30 ธันวาคม 2557) ดังนี้

นโยบายที่ 1 เร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยเร็ว
     ผลการดำเนินงาน
: จากรายงานเหตุการณ์อุทกภัยใน 24 จังหวัด มีประมาณการความเสียหาย 14,943,559 บาท ศธ.ได้ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาสถานศึกษา 104 แห่ง นักเรียนนักศึกษา 577 คน และครูอาจารย์ 2 คน

นโยบายที่ 2 เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
     ผลการดำเนินงาน
: มีมาตรการเร่งรัด รณรงค์ กำชับ เพื่อไม่ให้มีเหตุทะเลาะวิวาทอีก พร้อมทั้งจัดทำแนวทางแก้ไขเหตุทะเลาะวิวาท และให้ปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่นักศึกษาก่อเหตุ จำนวนวันที่ปิดสัมพันธ์กับจำนวนนักศึกษาที่ก่อเหตุ

นโยบายที่ 3 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลายเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
    
ผลการดำเนินงาน : สถานศึกษามีแผนงานและมาตรการจูงใจให้นักศึกษาเข้าเรียนสาขาอาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 876 แห่ง  จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ จัดโครงการทดลองหลักสูตรเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา

นโยบายที่ 4 ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
    
ผลการดำเนินงาน : สถานศึกษาจำนวน 36,652 แห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พัฒนาหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง การประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาและแนะนำหนังสือประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง พัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จัดทำสื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการไปสู่การปฏิบัติ

นโยบายที่ 5 เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส
    ผลการดำเนินงาน
: สถานศึกษาได้รับการอุดหนุนรายหัว 36,519 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการทบทวนเงินอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน สพฐ.จัดทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน และจัดสรรงประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมือประจำตัวต่อคนให้แก่ผู้เรียนระดับ ปวช. ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 277,717 คน เป็นเงิน 414.5 ล้านบาท

นโยบายที่ 6 เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น
     ผลการดำเนินงาน
:
          – สถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
373 แห่ง  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 133 แห่ง  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 107 แห่ง และสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 647 แห่ง
          – มีผู้สำเร็จการศึกษาที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนรับเข้าทำงาน จาก สอศ. ระดับ ปวช. 14,156 คน คิดเป็นร้อยละ 18.56 ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด  และระดับ ปวส. 22,064 คน คิดเป็นร้อยละ 45.32
ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
          – มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับหอการค้าไทย หอการค้าเยอรมัน-ไทย และกลุ่มมิตรผล เพื่อผลิตกำลังคนรองรับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และบริการ นำร่องในวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 6
แห่งในจังหวัดขอนแก่น สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี

นโยบายที่ 7 เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอื้อต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ผลการดำเนินงาน
: สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอขออนุมัติเห็นชอบกฎระเบียบ 8 ฉบับ ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว 5 ฉบับ เห็นชอบแนวทางปฏิบัติผู้ประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา 9 ประเภท 86 สาขาวิชา ออกประกาศรับรองหลักสูตรอบรมและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ และดำเนินโครงการผลิตครูมืออาชีพ

นโยบายที่ 8 เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้งไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
     ผลการดำเนินงาน
: สถานศึกษาสังกัด สอศ. และ สกอ. มีมาตรการจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ และมีการแจ้งเวียนประกาศการรับน้องใหม่ ประชุมเชียร์ และมอบนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี และไม่ให้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่นอกสถานที่

นโยบายที่ 9 เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
     ผลการดำเนินงาน
: สถานศึกษามีมาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษาอย่างปลอดภัย มีการแจ้งเวียนระเบียบการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการปลอดภัยในการเดินทาง เช่น โครงการไปโรงเรียนปลอดภัย

นโยบายที่ 10 เร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่กำหนด
     ผลการดำเนินงาน
: กำหนดตัวชี้วัดรองรับโครงการตามนโยบาย และกำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานตามนโยบาย แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา คณะทำงานติดตาม ประเมินผล และคณะทำงานจัดทำรายงาน จัดทำระบบการรายงานผลปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย หน่วยงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายได้ทันตามกำหนดเวลา


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

13/1/2558