ผลการประชุม ศธ.

ศึกษาธิการ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก และประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 11/2556 โดยมี ศ.พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ และ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ห้องประชุม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้


  • การทำงานของ ศธ.ในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมือง


ขณะนี้ ศธ.มีความพร้อมในการทำงานตามปกติ โดยในระหว่างที่ยังไม่สะดวกในการเดินทางไปทำงานที่กระทรวง ได้ให้หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการแก่ครู นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไปทำงานและให้บริการที่ศูนย์บริการ One Stop Service ณ โรงเรียนหอวัง
  • แผนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่งานตามนโยบายของ ศธ. และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร


ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของ ศธ. ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญ ได้แก่


– การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
– การปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครู เร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้ เช่น การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา,
ICT ในการปฏิรูปการเรียนรู้ ฯลฯ
– การพัฒนาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน
– การปฏิรูปอุดมศึกษา
– การเพิ่มโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เช่น การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ
– การประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องตามแผนงานโครงการที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น โครงการ
1 อำเภอ 1 ทุน
– การประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ


รมว.ศธ.ได้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการโฆษก ศธ. ร่วมกันหาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของ ศธ. รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานและเหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะที่มีวิกฤตทางการเมือง เรื่องใดที่มีความก้าวหน้าขอให้ทยอยประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ

  • การปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู


ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจัดประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 โดยมีประเด็นสำคัญที่จะต้องแก้ไขในระยะเร่งด่วน ได้แก่ การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู การจัดทำแผนการผลิตครูที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งมีโจทย์สำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะสั้นและระยะกลาง ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาครู การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู การคัดเลือกและบรรจุครู ระบบการพัฒนาครู และการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และขวัญกำลังใจแก่ครู
  • การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ที่ประชุมรับทราบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ทั้งในส่วนของรัฐบาลและ ศธ. ดังนี้


– วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 06.00-08.30 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จากนั้นในเวลา 09.00 น. ศธ.จะจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณสนามหน้า ศธ. โดยมี รมว.ศธ.เป็นประธาน
– วันที่
5 ธันวาคม 2556
เวลา 10.30 น. พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคม และทหารรักษาพระองค์เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ท้องพระโรงศาลาประชาสมาคม วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเวลา 19.29 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ ศธ.ได้เตรียมบุคลากรร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะและร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ จำนวน 150 คน
– วันที่
6 ธันวาคม 2556
เวลา 10.30 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการเลี้ยงพระ เทศน์มงคลวิเศษ พระสงฆ์ถวายพระพร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
– วันที่
7 ธันวาคม 2556
เวลา 18.00 น. งานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ ณ ทำเนียบรัฐบาล
– วันที่
1-10 ธันวาคม 2556 มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

  • การจัดทำเอกสาร Road Map ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา


ที่ประชุมเห็นชอบร่างเค้าโครงการจัดพิมพ์เอกสาร Road Map เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา และผลงานด้านการศึกษาในรอบ 6 เดือน ซึ่งที่ประชุมได้เสนอความเห็นหลากหลาย อาทิ จัดทำเนื้อหาข้อมูลให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย เน้นแสดงเป้าหมายการจัดการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในอนาคต การนำรายงานด้านการศึกษาของต่างประเทศมาเป็นต้นแบบ เป็นต้น


รมว.ศธ.ได้กล่าวฝากว่า จะทำอย่างไรให้คนเข้าใจความสำคัญและความคืบหน้าในการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภายหลังการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะทำให้คนเห็นประโยชน์และมีส่วนร่วมต่อการปฏิรูปการศึกษามากขึ้น เพราะหากรายงานแต่เพียงเอกสารด้านเดียว ประชาชนอาจจะไม่ให้ความสนใจมากนักภาพ สถาพร ถาวรสุข
  • แท็บเล็ต


รมว.ศธ.ได้ขอให้มีการจัดทำสรุปบทเรียนการจัดซื้อแท็บเล็ต เพื่อให้ทราบถึงผลการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้แท็บเล็ตในการจัดการศึกษา ซึ่งอาจจะต้องมีการวางระบบมาตรฐานเนื้อหา (Content) อุปกรณ์ มีการคัดกรอง Application ต่างๆ ที่นำมาใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงต่อเด็ก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้มอบหมายให้ ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ข้อสรุปโดยเร็ว


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

29/11/2556