ผลการประชุม ก.พ.อ.

ผลการประชุม ก.พ.อ.ครั้งที่ 8/2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

  • การพิจารณาโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


ศาสตราจารย์พิเศษ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ตั้งแต่ปี 2542 ให้ลดอัตรากำลังคนภาครัฐ ทำให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามีจำนวนลดลง


โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 พบว่ามีจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 32,547 คน และมีพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 80,056 คน ซึ่งใน 25-30 ปีข้างหน้า พนักงานมหาวิทยาลัยจะมาทดแทนอัตรากำลังคนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด รวมทั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีการออกนอกระบบ มีความเป็นไปได้ว่าอีก 15 ปีข้างหน้า อาจจะไม่มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเหลืออยู่เลย จะมีแต่พนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น


ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศึกษาวิจัยระบบพนักงานมหาวิทยาลัยที่เข้ามาทำงานแทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ว่าส่งผลดีต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือไม่ รวมทั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารบุคคลของ ก.พ.อ. ศึกษาวิจัยคุณลักษณะขั้นต่ำของระบบพนักงานมหาวิทยาลัยที่ยอมรับได้ ทั้งสวัสดิการ การวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ที่จะเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อนำเสนอให้มหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ระหว่าง (ร่าง) พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. แล้วเสร็จ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานเป็นเวลานาน
  • เห็นชอบการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่


ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ จำนวน 52 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งด้วยกฎหมายเฉพาะ 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2558-25562 โดยใช้งบประมาณรวมจำนวน 68,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีชุดต่อไปพิจารณา
  • การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


ที่ประชุมได้รับทราบการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 3 ฉบับ คือ European Journal of Social Sciences, European Journal of Scientific Research, American Journal of Scientific Research ซึ่งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า การเผยแพร่ผลงานในวารสารดังกล่าว เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด เนื่องจากไม่สามารถสืบค้นหรือเข้าถึงผลงานวิจัยที่ระบุว่า ได้มีการเผยแพร่ในวารสารดังกล่าวได้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนบางฉบับที่ยังเข้าถึงได้นั้น จะเข้าถึงได้เฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น นอกจากนี้วารสารดังกล่าวไม่มีกำหนดเผยแพร่ที่แน่นอนชัดเจน


ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้ สกอ. มีหนังสือเวียนแจ้งซักซ้อมความเข้าใจไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ต่อไป


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

15/12/2556