ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

ภารกิจ รมว.ศธ 11 พฤษภาคม 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือให้ทันสมัย, 2) ปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ, 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ, 4) ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับมาตรฐานบุคลากร และเครือข่ายทางการลูกเสือ และ 5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในส่วนของการปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือนั้น จำเป็นต้องมีการใช้งบประมาณ จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่ายลูกเสือ อาทิ จำนวนค่ายลูกเสือทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลต่อการพิจารณาจำนวนบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลค่าย รวมถึงการสำรวจความพร้อมในการใช้งาน เพื่อซ่อมแซมและพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ภายในค่าย เป็นต้น จึงมอบหมายให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ หารือกับคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของค่ายลูกเสือในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดทำแนวทางในการเชิญชวนสถานศึกษา หรือหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้ามาใช้บริการค่ายลูกเสือภายหลังการปรับปรุง เพื่อให้มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ในการพัฒนาการดำเนินกิจการในค่ายลูกเสือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป สำหรับแผนปฏิบัติการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ทบทวนและพิจารณารายละเอียดการใช้งบประมาณบางประเภท เช่น งบประมาณที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมที่เป็นการชุมนุมของคนจำนวนมาก ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็อาจจะปรับลดงบประมาณส่วนนี้ หรือปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมหรือนำคนมารวมตัวกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดำเนินการ เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการขอความเห็นชอบ การขอพระราชทานเหรียญ​ลูกเสือสรรเสริญ​ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย แบ่งเป็นชั้นที่หนึ่ง จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอ​ธิวัฒน์​ พรมสุข นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา​ กรณีช่วยผู้อื่นให้พ้นจากการกราดยิง ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา​ จนเสียชีวิต และชั้นที่สาม จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายธนกฤต สิงห์เรือง ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี และนายศิวกร สิงห์เรือง ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือโรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี​ กรณีช่วยผู้อื่นให้รอดพ้นจากอันตราย จากการประสบอุบัติเหตุ​รถยนต์ จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานต่อไป
นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมถึงได้มีการพิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นของค่ายลูกเสือ ในสังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ..., ร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักสูตรวิชาพิเศษ และวิธีการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ พ.ศ. ..., ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... เป็นต้น “กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการลูกเสือ โดยต้องการให้กิจการลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังการมีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจิตอาสาและจิตสำนึกที่ดี ซึ่งการบริหารงานจะต้องมีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติไปจนถึงผู้บริหาร ที่มีการทำงานเต็มที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้กิจกรรมลูกเสือและการดำเนินกิจการลูกเสือ มีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศ และมีความสง่างามในระดับนานาชาติ อันจะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย เติบโตเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
8/5/2563