ผลการประกวดภาพวาด “พ่อของแผ่นดิน” ในโครงการ “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย” ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศผลการประกวดภาพวาด “พ่อของแผ่นดิน” ในโครงการ “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย” ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดประกวดภาพวาด “พ่อของแผ่นดิน” ในโครงการ “น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดิน ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก และพัฒนาระบบนิเวศให้มีความหลากหลายอย่างยั่งยืน นั้น

มีผู้ส่งภาพวาดเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 445 ภาพ ซึ่งคณะกรรมการการตัดสินได้พิจารณาตัดสินคัดเลือกภาพวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 9 ภาพ ดังนี้

#ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 ภาพ ได้แก่
1. เด็กหญิงกานต์พิชชา นันท์ดี โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม
2. เด็กชายกฤติพงษ์ บุญเปรม โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
3. เด็กหญิงชัญญาลักษณ์ มาสมบูรณ์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จังหวัดนครปฐม

#ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 ภาพ ได้แก่
1. นางสาวฐิดาภา ซุยใจทัด โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
2. นางสาวชาลิสา ไชยคันธิยะ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
3. นางสาวสุพิชชา ปิติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

#ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 3 ภาพ ได้แก่
1. นางสาวพิชามญชุ์ เหง้ามณี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี
2. นางสาวธิตยา ออมกิจยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา
3. นางสาวเกร็จฟ้า แก้วเกตุ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จังหวัดสงขลา

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง