ผบ.ทร.มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการ

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบายและแนวทาง การดำเนินงานกับกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 29 พ.ค.2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยเห็นว่าปัญหาหลักของการจัดการศึกษาของประเทศประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก คือ

1.ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการบริหาร กลไกการกำกับดูแลระดับนโยบายมีหลายคณะ ทำให้การขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน

2.การกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ภูมิภาคไม่ตอบสนองสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

3.ปัญหาด้านคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ เรียนจบแล้วไม่มีงานทำ

4.การบริหารต้นทุนและการจัดการบุคลากรทางการศึกษา ศธ. มีงบประมาณมาก แต่ส่วนใหญ่ใช้ไปกับเงินเดือนและค่าจ้างครู 58% งบบริหารจัดการ 20% เหลือเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาน้อยมาก

5.การจัดการและมาตรฐานการศึกษา ที่ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ดังนั้น การศึกษาจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังไปพร้อมกับการปฏิรูปครู นักเรียน โรงเรียน สถานศึกษา และระบบบริหารการจัดการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้วางแนวทางและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ที่ฝ่ายสังคมจิตวิทยาได้ให้ไว้ โดยมีจุดเน้นการดำเนินงาน ดังนี้

การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องโดยกระทรวงศึกษาธิการ ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานระยะยาวมุ่งสู่เป้าหมาย มีกรอบแนวทาง ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับกระจายอำนาจไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นดังนั้นแผนงานโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องมุ่งสู่เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การจัดทำแผนงานโครงการ  แผนระยะสั้นหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปี  2557 และ 2558 ต้องสอดคล้องกับแผนงานระยะยาวตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซึ่งถ้าไม่แก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษารวมทั้งเป็นแผนงาน โครงการที่เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนโครงการที่เป็นปัญหา และส่อการทุจริต ไม่โปร่งใส ไม่ตอบโจทย์ด้านการพัฒนาการศึกษาต้องทบทวนอย่างเร่งด่วน

ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาเป็นเหตุเป็นผล โดยเฉพาะการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วินัย รับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสำนึกและรักในความเป็นไทย

ทั้งนี้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อเสนอฝ่ายสังคมจิตวิทยา พิจารณาต่อไป

อิชยา/สรุป,วิชัย,ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.