ปิดอบรมลูกเสือ 3 ท่อน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิด “โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) (A.L.T.C.) รุ่นที่ 875” ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับกิจการลูกเสือว่า ต้องการเห็นกิจการลูกเสือได้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีความทันสมัย เท่าทันโลก และนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ตามบริบทของลูกเสือเอง ที่จะยังประโยชน์ในการสร้างระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ ของเด็ก เยาวชน และคนในชาติ ให้ได้มากที่สุด

“ขอฝากให้ชาวลูกเสือ กล้าคิดริเริ่ม กล้าทำ กล้าปรับปรุงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างระเบียบวินัยให้กับคนในชาติ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 6 “พระบิดาลูกเสือไทย” ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือ ไว้อย่างยั่งยืน ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ และในหลวงรัชกาลที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน ด้วย อาทิ การเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม, การก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการใช้งานและประโยชน์สูงสุดที่ชาวค่ายจะได้รับ ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างครบครัน ตลอดจนจัดทำคู่มือกิจการลูกเสือไทย ที่มีข้อมูลที่จำเป็นและควรรู้ สำหรับใช้เป็นคู่มือนำทางในการดำเนินงาน

และในฐานะผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (3 ท่อน) (A.L.T.C.) รุ่นที่ 875 ด้วย ขอเชิญชวนผู้ร่วมรุ่นทุกคน รวมพลังความสมัครสมานสามัคคี เพื่อทำสิ่งดีงามให้กับกิจการลูกเสือไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการแสดงให้เห็นว่ารุ่นที่ 875 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ดีต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง/กราฟิก
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
7/10/2562