ปิดอบรมครูเอกชนที่กระบี่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) แก่ครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 6 จังหวัดของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 545 คน ณ ห้องประชุมสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานว่า ในนามของจังหวัดกระบี่มีความยินดีต้อนรับ รมช.ศึกษาธิการ ในการเดินทางมาเป็นประธานปิดการอบรมครูเอกชนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล ซึ่งมีโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาล 132 แห่ง ระดับประถมศึกษา 165 แห่ง และระดับมัธยมศึกษา 71 แห่ง สำหรับจังหวัดกระบี่ มีโรงเรียนเอกชนรวม 93 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียนเอกชนในระบบ 45 แห่ง โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 45 แห่ง และโรงเรียนเอกชนนานาชาติ 3 แห่ง ปัจจุบันมีครูและบุคลากร รวม 1,446 คน และนักเรียน รวม 26,687 คน

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ รมช.ศึกษาธิการ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครูเอกชน ตลอดจนมีนโยบายให้มีการบูรณาการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ นำไปสู่การเป็น “กระบี่โมเดล” อย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการขยายสู่การดำเนินงานสร้างโมเดลการจัดการศึกษาตามบริบทของอีก 5 จังหวัดต่อไปด้วย 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า เนื่องด้วย รมช.ศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูเอกชน ให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จึงมีนโยบายสนับสนุนให้ครูเอกชนได้รับการอบรมพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถ ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 5 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย การจัดการเรียนรู้วิชา Coding การใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (EIS) การสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล

สำหรับการอบรมในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6   ซึ่งมีจังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพ ได้จัดการอบรมแบ่งเป็น 4 หลักสูตร รวม 4 รุ่น ได้แก่ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย การจัดการเรียนรู้วิชา Coding ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และการใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (EIS) โดยมีครูโรงเรียนเอกชนจากจังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 545 คน

“มีความตั้งใจอย่างยิ่ง ที่จะเดินทางมาเป็นประธานปิดโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ทั้ง 4 หลักสูตร ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และมีความมั่นใจว่า คุณครูทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันโลก  อันจะส่งผลต่อการถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชนก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาแม้จะเข้ามารับตำแหน่งในช่วงของปลายปีงบประมาณ 2562 แล้ว แต่ก็ได้ผลักดันนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน จนประสบผลสำเร็จในหลายส่วน อาทิ การเพิ่มเพดานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน เป็น 150,000 บาทต่อคนต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นอกจากนี้ยังได้ผลักดันงบประมาณ ปี 2563 จำนวน 111 ล้านบาท สำหรับพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สะเต็มศึกษา ตลอดจนการประเมินคุณภาพผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อทลายทุกข้อจำกัด ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน