ปิดงานอาเซียนสัญจร

ภาพข่าว https://www.moe.go.th/websm/2013/sep/322.html


โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
รมว.ศธ.กล่าวว่า การรวมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ปีนี้เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นความสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและหาความรู้ด้วยตัวเอง และควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป


การเรียนภาษาอังกฤษมีความจำเป็นต่อเยาวชนของไทย โดยโครงการนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีทั้งการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน (Public Speaking) และการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาความสามารถและทำให้เยาวชนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ศธ.ที่ได้มีการจัดเสวนาเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง เพื่อตั้งเป้าหมายให้เยาวชนมีความรู้สมรรถนะและทักษะที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับสภาพของผู้เรียนแต่ละกลุ่มด้วย


งานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2556 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ บริติช เคานซิล และโครงการ Go Global with English มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ คือ 1) การจัด Workshop และการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 2) การจัด Workshop และการแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 3) การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 4) การจัดสถานีกิจกรรมฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน


ทั้งนี้ ศธ.ได้ดำเนินโครงการฯ แล้วจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้


ครั้งที่ 1 ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-25 ก.ค. 2556 ที่กรุงเทพฯ
– ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 8-10 ส.ค. 2556 ที่ จ.ขอนแก่น
– ครั้งที่ 3 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 22-24 ส.ค. 2556 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี
– ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 6-7 ก.ย. 2556 ที่ จ.ลำปาง


โดยได้คัดเลือกนักเรียนจากทุกภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 308 คน จาก 79 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันลำดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 4 รางวัล นักเรียนที่ชนะเลิศลำดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาดูงานด้านวิชาการและวัฒนธรรมที่ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 4 รางวัล และนักเรียนที่ชนะเลิศลำดับที่ 3 จะได้รับรางวัล Mini iPad จำนวน 4 รางวัล ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตรจาก ศธ.


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป
/รายงาน
2
9/9/2556