ปลัด.ศธ. ร่วมพิธีประทานผ้าไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีประทานผ้าไตรเพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบทเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานประทาน ผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2 – 16พฤษภาคม 2562


 


 


สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานในพิธี ทรงพระราชทานผ้าไตรแก่ วัดศูนย์กลาง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 1 ไตร ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 1 ไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จำนวน 76 ไตร และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 4 ไตร รวมทั้งสิ้น 82 ไตร เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ วัดศูนย์กลางในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ จำนวน 6,820 คน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา


โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทความว่า การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เป็นการเพิ่มพูนศาสนทายาทให้ทวีจำนวนขึ้น นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะก่อนจะเข้ามาเป็นภิกษุในพระธรรมวินัย ผู้ขอบวชต้องตั้งจิตไว้ที่ศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงต่อพระรัตนตรัย เล็งเห็นประโยชน์ของการสละบ้านเรือนออกมาเป็นบรรพชิต ผู้มีวิถีปฏิบัติในทางขัดเกลากิเลส เพราะฉะนั้นจึงขอให้ผู้จัดโครงการนี้ ทำความเข้าใจกับผู้สมัครเข้าบรรพชาอุปสมบทให้ตระหนักรู้อย่างถ่องแท้ถึงวัตถุประสงค์ของการออกจากกามที่เรียกว่า เนกขัมมะ ว่าเป็นการปลดเปลื้องตนออกจากโลกียวิสัยไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การอบรมกาย วาจา ให้สมบูรณ์ในศีล การเจริญสมาธิ และการอบรมเพิ่มพูนปัญญา มิใช่เป็นเรื่องการบวชเล่น หรือบวชตามๆกัน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แท้จริงแต่อย่างใด หากผู้ขอบวชเข้าใจวัตถุประสงค์แห่งการบวชอย่างถูกต้อง และพากเพียรประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ถึงแม้บวชอยู่เพียงชั่วระยะเวลาอันสั้น แต่กุศลก็ย่อมบังเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาล ขอให้โครงการนี้ บรรลุวัตถุประสงค์อันดีงามทุกประการ และขอให้ท่านผู้จัดและผู้เข้าร่วมโครงการนี้ จงเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นสืบไป


 


 


ภายหลังเข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้ว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานพิธีวางผ้าไตร ที่ห้องโถงชั้นล่างอาคารราชวัลลภ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกสังกัดเข้าร่วม


  


 


อานนท์ วิชานนท์   สรุป


กิตติกร แซ่หมู่  ภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.