ปลัด.ศธ.ชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ข่าว ศธ.360 องศา 04 เมษายน 2560

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทำความเข้าใจผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. ผู้อำนวยการ สช. จังหวัด เกี่ยวกับกรอบแนวทางโครงสร้างการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 60 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ทำให้บุลากรรู้สึกรู้สึกกังวล แต่หากเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเห็นถึงความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงและผลดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทำให้เกิดการยอมรับและเดินหน้าไปได้ ดังนั้นจึงต้องทำความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด รวมถึงการจัดหาสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ)และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ถาวร อีกทั้งทำความเข้าใจกระบวนการสรรหาศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดตัวจริง นอกจากนี้จะต้องสื่อสารให้บุคลากรในกระทรวงและหน่วยงานเข้าใจถึงการมี ศธภ.และศธจ.และสาธารณชนเห็นประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนด้วย

อิชยา/สรุป

อธิชนม์,ธนภัทร,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.